ใส่ความเห็น

PISA คืออะไร

“PISA” คืออะไร 

        PISA   มาจากคำว่า   Programme  for  International  Student   Assessment  คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ  ดำเนินการโดย   OECD   (  Organization    for  Economic  Co-operation    and  Development  )

        ความเป็นมาของ PISA 

                  • เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี   1999  (  พ.ศ. 2541 )

                  • มีประเทศเข้าร่วมโครงการ   65  ประเทศ

                  • ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการเมื่อ    ปี  2543

                  • ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเชียที่เข้าร่วม มีเกาหลี  จีน-ฮ่องกง  จีน-ไทเป  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ไทย และปี  2555                เพิ่มมาเลเซีย และเวียดนาม

                  *  ในปี  2555   จะเป็นการประเมินครั้งที่  5              โดยจะทำการประเมินในเดือนสิงหาคมนี้

—     จุดประสงค์ของการประเมิน

 หาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ประเทศสมาชิกและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ    

– ประเมินศักยภาพของนักเรียนที่มีอายุ  15  ปี ในการใช้ความรู้  ทักษะจำเป็น เพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงโดยทำการประเมินต่อเนื่องทุกๆ  3  ปี

       ผู้รับการประเมิน

 —- ผู้รับการประเมิน คือ นักเรียนในระดับชั้นม.  3,  ม.4 ที่มีอายุ  15  ปี จาก

 —- โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 —- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 —- โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 —- โรงเรียนในสังกัดสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

 —- โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย

 —                                                      – วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                   PISA ประเมินอะไรบ้าง  

—ประเมินสมรรถนะ  3 ด้าน  คือ    

—1.  ด้านการอ่าน     ( Reading  Literacy )

—2.  ด้านคณิตศาสตร์ (  Mathematic  Literacy )

—3.  ด้านวิทยาศาสตร์ ( Scientific  Literacy)

              การประเมินแต่ละระยะเน้นหนักดังนี้

ระยะที่ 1 ( pisa  2000 /2009 ) เน้นการอ่าน  60% วิทยาศาสตร์  20 % คณิตศาสตร์  20%

ระยะที่ 2  ( pisa 2003 / 2012 )เน้นคณิตศาสตร์ 60% วิทยาศาสตร์ 20%  การอ่าน  20%

ระยะที่ 3 ( pisa  2006 / 2015) เน้น วิทยาศาสตร์ 60% คณิตศาสตร์ 20%  การอ่าน 20%

             ลักษณะการประเมินของ PISA

—- ไม่ถามเนื้อหาสาระโดยตรงตามหลักสูตร

—- เน้นวัดสมรรถนะ 3  ด้าน   คือ  ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์                         และด้านวิทยาศาสตร์ น้นการคิดวิเคราะห์ 

   – เน้นการคิดและหาคำอธิบาย

—- มีทั้งรูปแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ คำถามเป็นปลายเปิด  ซึ่งนักเรียนต้องสะท้อนความคิดของตนออกมาเป็นคำตอบ

—- การให้คะแนนขึ้นกับเหตุผลของการตอบ  คำตอบต่างกัน  อาจได้คะแนนเต็ม      เหมือนกันอยู่ที่เหตุผลที่สอดคล้องคำอธิบายสมเหตุสมผล

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: